Bomenkap Sijsseltselaan - uitkomst van de second opinion

De gemeente heeft in het beheerplan voor de Sysseltselaan voldoende rekening gehouden met randvoorwaarden zoals: cultuurhistorische waarde, ecologie, beleving en veiligheid. Wel zijn er mogelijke verbeterpunten. Dat is de uitkomst van een onderzoek door een extern bureau naar de plannen om langs de monumentale laan bomen te kappen.

De conclusie van het onderzoek is dat de aanpak in het beheerplan de beste werkwijze is. Voor het opstellen van het beheerplan is rekening gehouden met randvoorwaarden zoals: cultuurhistorische waarde, ecologie, beleving, veiligheid en planning/kosten. Het externe bureau laat weten dat er rekening is gehouden met deze randvoorwaarden.

Verbeterpunten

In de second opinion staan voorstellen om de aanpak in het beheerplan verder te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door te bekijken of de bomen die later gepland staan al eerder geplant kunnen worden. Door de bomen alvast te planten wennen ze alvast aan de plek waardoor ze beter kunnen groeien. Na een aantal jaar worden deze bomen verplant naar hun definitieve locatie. De gemeente heeft met de werkgroep afgesproken om deze verbetermogelijkheid te gaan onderzoeken. Of deze verbetermogelijkheid slaagt hangt af van een aantal zaken: de technische haalbaarheid, of het de gewenste kwaliteit voor de bomen geeft en of er voldoende beschikbare ruimte is om de bomen tijdelijk te planten.

Vervolgstappen

De gemeente start in het najaar van 2021 met het beheer van de Sijsseltselaan. Er is nu niet meer voldoende tijd beschikbaar om de bomen te kappen en opnieuw te planten binnen het plantseizoen en voor het broedseizoen. De komende maanden zoekt de gemeente uit welke maatregelen er nodig zijn om de bomen aan de noordkant van de Sijsseltselaan de komende 10 jaar zo goed mogelijk te beschermen.

Voordat de werkzaamheden starten, brengt de gemeente alle omwonenden op de hoogte van de werkwijze en de planning. Op deze website en in onze bijbehorende nieuwsbrieven plaatsen wij steeds de laatste informatie.

Achtergrond onderzoek extern bureau

In het najaar van 2020 maakte de gemeente Ede het beheerplan van de Sijsseltselaan bekend. In dit beheerplan staat dat de bomen langs de monumentale bomenlaan tussen de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne in de afgelopen jaren sterk zijn achteruit gegaan. Veel van de bomen hebben geen lange levensduur en daarom kappen we deze bomen en planten we nieuwe bomen aan.

Bewoners van beide kazerneterreinen zijn geschrokken van de plannen om de bomen langs de monumentale laan weg te halen. Zij hebben de gemeente gevraagd om nog een keer goed uit te zoeken of er geen andere mogelijkheden zijn.

Samen met een werkgroep van bewoners van beide kazerneterreinen is een extern bureau gekozen voor het uitvoeren van een zogeheten second opinion. De onderzoeksvragen voor dit bureau zijn door de gemeente en de werkgroep opgesteld.

Naar overzicht