Welkom op de kazerneterreinen in Ede

We maken u graag wegwijs in uw nieuwe woonomgeving.

Omdat u in een nieuwe wijk woont waar nog niet alles geregeld is en er nog steeds gebouwd wordt, kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft over uw omgeving. De meest gestelde vragen hebben wij hieronder op een rijtje gezet voor u. Actuele werkzaamheden die langer duren en van invloed zijn op uw directe leefomgeving vindt u bij de nieuwsberichten.

U woont op een voormalig kazerneterrein waar de komende jaren gebouwd wordt. Een wijk in opbouw waarin gewoond en gebouwd wordt naast elkaar. Dat is voor u niet altijd gemakkelijk. Als gemeente proberen wij ook waar mogelijk rekening te houden met deze (tijdelijke, maar wel langdurige) situatie. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u, afhankelijk van het onderwerp van de melding, met een van de onderstaande instanties of personen contact opnemen.

 • Acuut bedreigende en gevaarlijke situaties: Regionale politie 0900-8844.
 • Onveilige situaties of geluidsoverlast op/vanuit bouwlocaties:
  • De Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) via 088-1169900.
  • Tijdens kantooruren kunt u ook terecht bij de directievoerders kazerneterreinen via het centrale nummer van gemeente Ede 14 0318 :
   • Simon Stevin kazerne, Elias Beeckman kazerne en Prins Maurits kazerne (Maurits Noord): Victor Waterreus
   • WFC (Maurits Zuid): Raimond Simons
 • Overlast die niet gerelateerd is aan bouwactiviteiten (bijvoorbeeld vandalisme, geluidsoverlast): Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving"
 • Onveilige situaties op openbare wegen.
  • Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de directievoerders kazerneterreinen.
  • Buiten kantooruren kunt u terecht bij: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Fout parkeerders op openbare wegen: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Melding illegale lozingen en stort: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Klachten over (onderhoud) openbare voorzieningen, of meldingen over bijvoorbeeld takbreuk en schade aan bomen in de openbare ruimte: digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Meldingen tijdens werktijden bij directievoerders kazerneterreinen of digitale melding "Woon- of leefomgeving".

Uw wijk

Bent u benieuwd hoe uw wijk er straks uit komt te zien? Per kazerneterrein is er een inrichtingsplan. Dat is een uitwerking van het beeldkwaliteitsplan.  Eerst wordt een voorlopig inrichtingsplan gemaakt, daarna wordt dit verder uitgewerkt naar een definitief inrichtingsplan Omdat het een uitwerking is, is er geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar. Wel kunt u natuurlijk altijd ideeën aandragen, als u van mening bent dat het beter kan. En op sommige punten van het inrichtingsplan gaan we graag met u als bewoner in gesprek. Bijvoorbeeld over de inrichting van de speelplekken.

Bekijk hier de inrichtingsplannen:

Om te beginnen met de winkels: er komt geen supermarkt in de wijk. U kunt terecht bij winkels in de buurt, zoals de bestaande winkels in het centrum van Ede of de winkels rondom het treinstation. Op de Prins Maurits Kazerne is de biologische bakker Joris Brood die ook kaas verkoopt.
Horeca is er ook in de wijk, zoals het Smaakpark en bij bakker Joris Brood kunt u (wanneer ze open zijn) ook lunchen op het kleine terras. De horeca invulling van het WFC is nog niet bekend.

Kleinschalige bedrijvigheid is vooral te vinden op de Prins Maurits Kazerne, in en rondom de voormalige paardenstallen.

Het is nog niet duidelijk of er ook een (lagere) school op de kazerneterreinen komt,wel is er inmiddels een kinderdagverblijf en een BSO (Prins Vleermuis).

Voor de kinderen zijn verder meerdere speelplekken gemaakt of worden in de toekomst nog aangelegd. De speelplekken worden altijd in overleg met de buurt/omwonenden gemaakt. U weet tenslotte het beste waar behoefte aan is.

Er komen voldoende speelplekken voor jonge en oudere kinderen. Deze plekken zijn al ingetekend op de inrichtingsplannen en in het beeldkwaliteitsplan is bepaald dat deze een natuurlijke uitstraling hebben, maar wat er precies gaat komen? Dat bepalen we graag samen met u als bewoner. Tegen de tijd dat het in uw omgeving gaat spelen krijgt u een uitnodiging van de gemeente om hierover mee te praten.

Er zijn nu al een aantal speelplekken in de buurt. Op de Prins Maurits Kazerne vindt u er een bij de Verbindelaarsweg, en op Elias Beeckman ligt tijdelijk een trapveldje en staan een aantal speeltoestellen bij de entree van de wijk. Voor Simon Stevin zal ook gezorgd worden voor een speelvoorziening.

Uitlaatveld

Nee, in principe niet komt er geen uitlaatveld. Met de bossen en heide om de hoek is een uitlaatveld niet nodig. Er liggen een aantal losloopgebieden voor honden in de buurt.

Prullenbak

Het is gemeentelijk beleid om zo min mogelijk prullenbakken te plaatsen. Je bent zelf verantwoordelijk om je eigen afval weg te gooien. Op verzoek en in overleg met bewoners op de Elias Beeckman kazerne zijn er bij de ingangen naar het bos prullenbakken. Op de Prins Maurits Kazerne zijn drie prullenbakken in de wijk geplaatst.

In principe het gemeentelijk afvalbeleid, met op een paar plekken een uitzondering. Het komt erop neer dat woningen met een tuin daar zelf de containers moeten stallen. Deze worden regelmatig opgehaald (voor meer informatie bezoek de website van de ACV).

Mensen die in appartementen wonen krijgen ondergrondse verzamelpunten waar ze met hun afvalpas de container kunnen openen. Op de Prins Maurits Kazerne zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor bewoners van (monumentale) gebouwen met geen of kleine tuinen. Uiteraard kunt u in de gemeente Ede het afval gescheiden aanbieden.

ABEO

Er is een bewonersvereniging die ook de kazerneterreinen onder haar hoede heeft, ABEO (Algemene Belangenvereniging Ede-Oost). Zie voor meer informatie www.abeo.nl. ABEO is voor de gemeente de officiële bewonersvereniging. Regelmatig worden plannen eerst bij ABEO getoetst voor deze openbaar worden.

Platform Simon Stevin

Daarnaast heeft een aantal enthousiaste bewoners van Simon Stevin zich verzameld in het Platform Simon Stevin (zie www.platformsimonstevin.nl). Dit platform heeft geen officiële status, maar denkt  wel regelmatig met ons mee over de invulling van de nieuwe wijk. Dus woont u of gaat u op Simon Stevin wonen, meld u dan aan bij het platform of volg ze op hun Facebookpagina.

Buurtcomité Elias Beeckman

Het Bewonerscomité Elias Beeckman behartigt de collectieve belangen van de bewoners van deze wijk, ze versturen op gezette tijden buurtberichten over de ontwikkelingen en het onderhoud van de wijk aan alle aangemelde bewoners. Meldt u zich aan via het emailadres buurtcomite.ebk@gmail.com . U kunt hier ook uw vragen over de wijk stellen.

Prins Mauritz Kazerne

Ook de bewoners van Prins Maurits Kazerne hebben een wijkvertegenwoordiging in de vorm van een (informeel) buurtcomité. naar aanleiding van een enquête zijn vanuit het comité vijf werkgroepen geformeerd die op specifieke onderdelen de belangen van de wijk behartigen. De vijf werkgroepen zijn: zwerfafval, groen, speelvoorzieningen, verkeer en veiligheid en sociale betrokkenheid. Wilt u hier meer over weten of middels een nieuwsbrief periodiek geïnformeerd worden over wijk gerelateerde onderwerpen, meldt u dan aan via Buurtcomite.prinsmauritskazerne@gmail.com.

Een wijk in aanbouw

De periode van tijdelijk beheer is de fase na overdracht van de terreinen aan de gemeente Ede tot aan de gefaseerde ontwikkeling van het gebied. In de periode van tijdelijk beheer worden gebouwen tijdelijk verhuurd en het gebied onderhouden. Het tijdelijk beheer wordt uitgevoerd door een beheerorganisatie van de gemeente Ede. Er zijn momenteel geen gebouwen meer beschikbaar die tijdelijk gehuurd kunnen worden.

De kazerneterreinen liggen in een groene omgeving. Een deel van het groen blijft staan en wordt opgeknapt en bijgeplant.

Een deel van de wijkgroenstructuren zijn wel nieuw. Deze worden in principe aangelegd zodra (een gedeelte) van de woonwijk gebouwd is of als de monumentale gebouwen in de omgeving een nieuwe functie hebben.

Over het algemeen legt de gemeente deze groenstructuren aan. Op sommige bouwvelden zijn de ontwikkelaars daarvoor zelf verantwoordelijk. Dit geldt bijvoorbeeld bij meer besloten binnenhoven.

Het definitief woonrijp maken gebeurt pas als de bebouwing in de omgeving klaar is. Dan wordt bijvoorbeeld de definitieve bestrating en openbare ruimte aangelegd.

De Prins Maurits Kazerne is het meest ver qua ontwikkeling van de gebouwen en woningen. Een aantal van de bestaande gebouwen worden later nog opgeknapt. Bekijk de planning van het woonrijp maken.

Op de Elias Beekman zijn de vlekken die bewoond zijn ook woonrijp gemaakt. Het woonrijp maken van de overige delen (EBK1, EBK2 en EBK5 noordelijk deel) is afhankelijk van de ontwikkeling van betreffende vlekken. Op de Simon Stevin wordt nog flink gebouwd. Nog even geduld dus voor de bewoners van Simon Stevin.

Bereikbaarheid

Het gebied is tijdens de bouwfase  voornamelijk bereikbaar via de huidige in- en uitgangen van de kazernes ontsloten. Bij de Prins Maurits Kazerne is daarnaast ook een weg aangelegd naar de Eikenlaan,. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen bij Simon Stevin en Elias Beeckman om het bouwverkeer en woonverkeer van elkaar te scheiden. Later worden de definitieve aansluitingen op de Parklaan gemaakt, maar dat duurt nog een paar jaar.

Dat delen we op in een tijdelijke en definitieve situatie.

Tijdelijke situatie

In de tijdelijke situatie proberen we als gemeente het bouw- en woonverkeer zoveel mogelijk te scheiden. Dat is veiliger voor u als bewoner, maar het geeft ook minder overlast. Daarvoor zijn een aantal maatregelen getroffen. Desondanks blijft het oppassen, u woont tenslotte in een gebied waar ook gebouwd wordt.

Definitieve situatie

In de definitieve situatie kunt u de wijk in en uit via de Parklaan. De maximale auto-snelheid in de wijken is 30 km/uur. De rijbaan wordt gedeeld met auto’s en fietsers. Voor voetgangers liggen er trottoirs. Tussen de kazerneterreinen komen doorgangen voor fietsers en voetgangers. In de toekomst gaat een parkeerverbod gelden op de straten. Er mag dus niet op/langs de weg geparkeerd worden, maar enkel in de aangewezen parkeervakken.

Of er bussen gaan rijden over de Parklaan kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Er zijn een aantal bestaande bushaltes in de buurt.

De meest actuele informatie over de Parklaan vindt u op de gemeentelijke website: www.ede.nl/parklaan.

Overige vragen

De meest actuele informatie over het World Food Center vindt u op www.worldfoodcenter.net en www.ede.nl/wfc.

Vanaf de Prins Maurits Kazerne is de snelste weg via de parkeerplaats Noorderbos (vlakbij Pizza en Pizza).

Vanuit de Elias Beeckman is er op twee plekken een doorgang naar het bos, vanuit de Simon Stevin kunt u ook op twee plekken het bos in.

U woont in een hele groene omgeving. Ongetwijfeld is dat ook een van de, misschien wel de belangrijkste, reden om hier te gaan wonen. Dan is het zonde, en ook niet goed voor de natuur, om de eigen tuin dan helemaal te bestraten. Te veel bestrating in de tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad. Operatie Steenbreek probeert daar wat aan te doen.

Kijk eens op de site www.operatiesteenbreek.nl wat de mogelijkheden voor u zijn.